Elliott Banfield Print Portfolio - Elliott Banfield
NYT+Th +Roosevelt

NYT+Th +Roosevelt

Theodore Roosevelt